http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/issue/feed JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2023-11-28T14:42:50+08:00 Dr. RAMLAN MUSTAPHA mujahidpahang@gmail.com Open Journal Systems <p>JELAI, Jurnal Penyelidikan Jelai, is an academic, peer-reviewed, open-access journal publishing high-quality scientific articles in the fields of education and related Social Sciences study fields. Recently was indexed by My Journal.</p> <p><br />The journal publishes research manuscripts in the Social Sciences and educational studies which would be of interest to Malaysian and international readership. The aim of the journal is to publish high-quality manuscripts that are of international significance in terms of design and/or findings by encouraging collaboration with international teams of researchers to create special issues on these topics. Papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity and quality.</p> http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/57 Amalan Pedagogi Guru Bahasa Melayu dalam Mengaplikasi Bahan Digital 2023-11-27T12:36:59+08:00 <table width="0"> <tbody> <tr> <td width="624"> <p>Menurut Sukmana dan Erwin (2020), digitallisasi adalah proses media dari bentuk bercetak, audio, mahupun video menjadi bentuk digital. Teknologi maklumat dan komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kini telah berkembang dengan pesat. Selari dengan perkembangan ini, kemajuan dalam teknologi mempengaruhi kaedah pembelajaran. Perkembangan sistem internet dan teknologi maklumat di seluruh dunia telah memberikan satu alternatif dalam bidang pendidikan mengikut peredaran zaman. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk meneroka dan menganalisa kemampuan dan minat guru bahasa Melayu sekolah rendah dalam mengaplikasi bahan digital dalam pengajaran bagi mendepani era pendigitalan. Kajian ini dijalankan menggunakan rekabentuk kualitatif dengan pendekatan deskriptif naratif. Seramai lima orang guru telah dipilih sebagai peserta kajian mengikut peringkat perkembangan guru Trotter 1986. Peserta kajian dipilih dari tiga buah sekolah rendah di daerah Raub, Pahang. Instrument kajian yang digunakan ialah temu bual dengan peserta kajian, pemerhatian sesi pengajaran dan pembelajaran serta analisis dokumen dilakukan sebagai menyokong dapatan. Data dianalisa secara naratif dengan mengekod dan menentukan tema dan sub tema. Hasil dapatan kajian menunjukkan seramai empat orang peserta kajian mengaplikasi bahan digital sebagai amalan terbaik pedagogi dalam pengajaran bahasa Melayu. Manakala seorang peserta kajian tidak menjadikan aplikasi digital sebagai amalan terbaik pedagogi beliau dan menggunakan kaedah konvensional yang dirasakan lebih berkesan dalam pengajaran bahasa Melayu. Implikasi kajian ini dapat memberi impak yang besar kepada tiga pihak yang berkepentingan iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), guru dan murid.</p> </td> </tr> </tbody> </table> 2023-11-30T00:00:00+08:00 Copyright (c)