JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main <p>JELAI, Jurnal Penyelidikan Jelai, is an academic, peer-reviewed, open-access journal publishing high-quality scientific articles in the fields of education and related Social Sciences study fields.</p> <p><br />The journal publishes research manuscripts in the Social Sciences and educational studies which would be of interest to Malaysian and international readership. The aim of the journal is to publish high-quality manuscripts that are of international significance in terms of design and/or findings by encouraging collaboration with international teams of researchers to create special issues on these topics. Papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity and quality.</p> IPGKTAA en-US JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2682-8774 Tinjauan Ketahanan Diri dalam Kalangan Murid Sekolah Menengah http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/2 <p>Kajian ini bertujuan untuk mengukur tahap ketahanan diri dalam konteks murid sekolah menengah di Malaysia. Kajian ini berbentuk kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik. Seramai 56 orang pelajar dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Hasil dapatan kajian menunjukkan mempunyai makna <em>(meaning);</em> ketabahan <em>(perseverance)</em> dan falsafah kesunyian tidak wujud <em>(existential aloneness)</em> memperoleh skor min tinggi manakala skor min sederhana diperoleh bagi dimensi sikap kebergantungan kendiri <em>(self-reliant)</em> dan ketenangan fikiran atau perasaan <em>(equanimity).</em> Dari aspek perbezaan jantina pula tidak terdapat perbezaan signifikan antara murid lelaki dan murid perempuan. Dapatan ini menunjukkan tahap ketahanan diri wajar diketahui agar ianya boleh dipupuk kerana aspek ini berupaya mempengaruhi emosi, kognitif dan sikap murid.</p> Nurulaini Moshidi Roselita Ali@Yusuf Redzuan Radzi Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 1 8 Analisis Keperluan Pembinaan Modul “Naturegogy” dalam Pembelajaran dan Pengajaran Sekolah Orang Asli di Malaysia http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/3 <p>Penekanan terhadap menyamaratakan pendidikan di bandar dan luar bandar termasukkanlah murid orang asli sangat jelas dinyatakan dalam Pelan pembangunan pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025. Berdasarkan kepada beberapa kajian terdahulu menunjukkan murid-murid orang asli masih lagi didapati terpinggir dan berada di belakang dari segi pencapaian pendidikan. Ini dikukuhkan lagi dengan kadar keciciran dalam kalangan mereka yang masih lagi tinggi. Justeru satu pendekatan yang lebih dekat dan mesra dengan budaya serta adat resam mereka perlu dilakukan terutama dari aspek pedagogi dan kurikulum dalam pengajaran dan pembelajaran khusus untuk murid-murid orang asli. Sistem pendidikan kini masih lagi tidak mengambil kira perbezaan budaya yang wujud menyebabkan anak-anak Orang Asli ini mengalami tekanan apabila berada dalam sistem pendidikan arus perdana. Dalam mendapatkan gambaran sebenar mengenai kajian ini, pasukan pengkaji telah menggunakan pendekatan kuantitatif yang menjuruskan kepada kaedah kajian tinjauan. Bilangan sampel terlibat adalah seramai 95 orang guru yang mengajar di sekolah orang asli seluruh Malaysia. Bagi mengumpul maklumat yang berkaitan, satu set soal selidik telah diubah suai daripada kajian lepas telah digunakan. Berdasarkan kepada hasil dapatan kajian ini, menunjukkan 98.9% bersetuju dengan keperluan penghasilan modul ini. Majoriti guru bersetuju iaitu 41.1% agar modul ini digunakan kepada murid tahun 1. Sebanyak 28.4% guru bersetuju modul ini digunakan dalam mata pelajaran bahasa melayu. Bagi elemen dalam modul ini, majoriti bersetuju dengan elemen-elemen yang telah dicadangkan dengan nilai peratus yang tinggi. Pembangunan modul “Naturegogy” ini menambahkan keyakinan serta meletakkan harapan yang lebih tinggi terhadap kemajuan masyarakat Orang Asli terutama menjadi penyumbang kepada keberhasilan negara.</p> Mohd Faizal Hassan Aminuddin Mohamed Norhyishamudin Kamil Abd. Jamil Sabdin Fauzi Hasan Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 9 18 Penghayatan Amalan Bersedekah Siswa Guru IPG http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/4 <p>Konsep kerohanian dan kedermawanan merupakan antara aspek pelengkap yang termaktub di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025). Menghayati nilai-nilai dan amalan-amalan yang mulia ini dapat membentuk generasi yang pemurah dan cakna terhadap insan lain berada di dalam kesusahan. Kajian ini bertujuan melihat penghayatan amalan bersedekah dalam kalangan siswa guru IPG. Soal selidik diedarkan kepada 683 siswa guru di empat buah kampus IPG Zon Timur melalui google form dan dianalisis menggunakan perisian Smart PLS 3.0. Kajian berdasarkan objektif yang ingin dicapai mendapati pemboleh ubah- pemboleh ubah yang mewakili Teori Tingkah Laku Terancang dan pemboleh ubah baharu iaitu Sosialisasi Agama Ibu Bapa (SAI) mendapati hubungan yang signifikan kesemua pemboleh ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar iaitu Niat bersedekah (NIAT). Sosialisasi Agama Ibu Bapa merupakan pemboleh ubah yang paling signifikan iaitu β= 0.284,p &lt; 0.001. Justeru membuktikan bahawa penerapan nilai-nilai agama semenjak dari kecil sangat signifikan bagi mencorakkan amalan bersedekah dalam siswa IPG. Keseluruhan pemboleh ubah bebas juga menjelaskan 70% varian di dalam niat bersedekah dalam kalangan siswa IPG.</p> Ahmad Ridwan Osman@Hussin Shafie Majid Abdul Ghafar Jaafar Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 19 26 Pemikiran Hak Asasi Manusia dalam Novel-novel Terpilih Faisal Tehrani http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/5 <p>Kehadiran Faisal Tehrani dalam ujana kesusasteraan Malaysia telah membawa kesan dan pengaruh tersendiri melalui karya-karya yang dihasilkannya. Beliau antara pengarang yang begitu prolifik menghasilkan novel dan kini berjumlah 24 buah novel. Sepanjang berkarya, beliau telah memenangi pelbagai sayembara menulis yang dianjurkan oleh pihak kerajaan dan swasta. Novel-novel yang dihasilkannya menunjukkan perubahan dan kelainan tersendiri, khususnya daripada aspek tema, pemikiran, teknik penceritaan, gaya bahasa dan latarnya. Sehubungan dengan itu, penulisan ini akan membincangkan aspek pemikiran daripada aspek hak asasi manusia dalam tiga buah novelnya, iaitu Bahlut, Bagaimana Anyss Naik Ke Langit dan Profesor. Kajian ini akan dijalankan secara kualitatif, iaitu melibatkan pembacaan teks secara mendalam dan menganalisis bahan-bahan bertulis. Kajian menunjukkan bahawa Faisal Tehrani menerapkan pemikiran hak asasi manusia untuk menjadi pedoman dan mesej kepada pembacanya. Melalui pemikiran yang diungkapkan dapat membina imej dalam kepengarangan dalam novel-novel yang dihasilkannya.</p> Fauzi Hasan Shahnam Abd Rashid Dzulkarnain Mat Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 27 41 Reka Bentuk Aktiviti Pengajaran Berasaskan Sumber Alam Semula Jadi bagi Kanak-Kanak Orang Asli: Konsensus Pakar http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/6 <p>Pendidikan anak-anak Orang Asli perlu di beri perhatian bagi memberi mereka peluang pendidikan yang berkualiti dalam membentuk anak-anak yang kompeten serta dalam memastikan kesaksamaan pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan konsensus pakar dalam mereka bentuk aktiviti pengajaran yang bersesuaian berasaskan sumber alam semulajadi bagi kanak-kanak Orang Asli. Kajian ini mengaplikasikan pendekatan Fuzzy Delphi. Seramai 25 pakar yang melibatkan guru Orang Asli, pensyarah yang mahir dalam kajian Orang Asli dan pendidikan awal kanak-kanak, guru pendidikan awal kanak-kanak (Nature School), pakar kurikulum dan Orang Asli dipilih bagi mendapatkan kesepakatan pakar. Dapatan hasil kajian menunjukkan bahawa aktiviti -aktiviti pengajaran yang sesuai dilaksanakan yang berasaskan sumber alam semula jadi bagi kanak-kanak Orang Asli adalah dengan melakukan aktiviti luar/amali, memperbanyakkan aktiviti berpusatkan pelajar yang melibatkan mereka dalam perbincangan serta berkongsi maklum balas dan cadangan. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa aktiviti pengajaran berasaskan sumber alam semula jadi bagi kanak-kanak Orang Asli dapat dilaksanakan oleh guru bersesuaian dengan konteks pembelajaran murid. Impaknya, secara tidak langsung aktiviti ini berupaya meningkatkan kecerdasan kanak-kanak Orang Asli.</p> Nurrul Huwaina Ridzuan Lotfi Mohd Nazri Abdul Rahman Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 42 50 Pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca puisi kanak-kanak - Kajian pelajaran puisi “The Land of Counterpane” http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/7 <p>Kajian pelajaran ini berfokus kepada penerokaan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks sastera yang melibatkan 30 orang guru Bahasa Cina sekolah rendah sebagai ahli komuniti pembelajaran profesional (PLC), dua orang pengajar, dua orang pakar rujuk, dua orang pengulas dan 93 orang pemerhati kelas terbuka. Kajian ini meneroka jenis penyoalan yang harus dielakkan dan yang baik untuk peningkatan literasi membaca di kalangan murid sekolah rendah. Kajian ini dijalankan dalam tempoh tiga minggu secara berperingkat. Pada peringkat permulaan, tafsiran teks bahan bacaan dan rancangan aktiviti pembelajaran dibincang dalam kumpulan PLC. Selepas itu, dua rancangan pengajaran dan pembelajaran yang terpilih dilaksanakan dalam dua kelas terbuka secara berturut-turut, diikuti dengan sesi refleksi oleh pengajar dan sesi soal jawab, serta sesi maklum balas daripada&nbsp; pemerhati. &nbsp;Kaedah mengumpul data untuk kajian ini adalah pemerhatian dan analisis dokumen. Semua data dianalisis secara kualitatif. Analisis data menunjukkan bahawa soalan yang berbentuk terbuka dan tahap kognitifnya tinggi tidak semestinya akan mencetus minda murid dan membawa kefahaman yang mendalam. Soalan-soalan yang tidak berfokus kepada kefahaman tema puisi dan yang tidak ikut turutan, dari senang ke susah harus dielakkan. Jenis penyoalan yang baik adalah yang tepat menuju ke intepretasi teks dengan tepat, dan yang dapat merangsang keaktifan pemikiran murid. Kajian ini mempertingkatkan kompetensi guru dari segi&nbsp; kemahiran membina&nbsp;&nbsp; soalan dengan tepat, berubah dari “mengajar bahan bacaan” ke “mengajar kemahiran membaca” disamping membuka minda guru bahawa intepretasi tema puisi merupakan kunci asas kepada penghayatan puisi.</p> Sien Biang Wong Mee Lee Chun Kam Chai Tan Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 50 57 Faktor Kebimbangan Matematik dan Motivasi Pelajar Dua Sekolah Menengah di Kelantan Terhadap Pencapaian Matematik Tambahan http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/8 <p>Kajian ini bertujuan untuk melihat dua konstruk utama iaitu faktor kebimbangan Matematik dan motivasi pelajar dua sekolah menengah di Kelantan terhadap pencapaian Matematik Tambahan. Seramai 78 orang pelajar sekolah menengah terlibat dalam kajian ini iaitu 24 orang pelajar terpilih sebagai sampel kajian rintis dan 54 orang pelajar sebagai sampel kajian sebenar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kebimbangan pelajar terhadap Matematik Tambahan berada pada tahap yang sederhana dengan nilai min 3.49 yang terletak antara julat 3.28-4.14 iaitu mewakili 57.40% daripada jumlah keseluruhan pelajar. Seterusnya terdapat perbezaan tahap kebimbangan pelajar dalam kalangan pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Pelajar lelaki mempunyai tahap kebimbangan yang lebih tinggi dengan nilai min 1.79 walaupun majoriti pelajar perempuan yang mengambil Matematik Tambahan. Analisis data juga menunjukkan terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara tahap kebimbangan pelajar dengan motivasi pelajar terhadap pencapaian Matematik Tambahan dengan nilai <em>r</em>=.697. Guru Matematik Tambahan berkemahiran tinggi diperlukan dalam sistem pendidikan di Malaysia untuk menyelesaikan masalah kebimbangan pelajar, meningkatkan motivasi, memberi penerangan topik yang jelas dan menarik serta mengurangkan tekanan kebimbangan ke atas pelajar lelaki dan perempuan.</p> Hapaza Awang Zolpatai Elias Zuraidah Baharuldin Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 58 69 Kemahiran Bertutur Pelajar Orang Asli Daripada Aspek Bahasa Melayu Tinggi, Berbudaya dan Santun Berasaskan Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM) http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/9 <p>Kemahiran berbahasa merupakan kemahiran yang penting dalam sebarang bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi, memahami makna dan sebagainya. Terdapat empat kemahiran yang perlu dimiliki oleh seseorang, iaitu kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan bertutur. Seseorang yang menguasai bahasa tertentu, belum pasti menguasai semua kemahiran dalam bahasa. Antara kemahiran tersebut, kemahiran bertutur merupakan satu kemahiran asas yang perlu dikuasai dengan sebaiknya, khususnya oleh guru-guru. Oleh itu, salah satu aspek yang perlu diteliti dalam kalangan pelajar Orang Asli adalah aspek kemahiran berbahasa yang melibatkan kemahiran bertutur. Kemahiran bertutur sangat penting sebagai asas perhubungan, menyampaikan sesuatu dan menjadi lambang kepada bangsa serta negara. Dalam pertuturan lazimnya, penutur akan menggunakan bahasa campuran, iaitu bahasa seharian (pasar) dan bahasa Melayu formal. Semasa bertutur akan memperlihatkan sikap, sifat dan pemikiran seseorang berdasarkan kata-kata yang diungkapkan. Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan untuk melihat kemahiran bertutur dalam kalangan pelajar Orang Asli dengan melihat aspek bahasa Melayu Tinggi, Berbudaya dan Santun. Melalui kajian ini diharapkan dapat melihat tahap penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu dengan berbudaya dan santun dalam kalangan pelajar Orang Asli di Institusi Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis Pahang.&nbsp; Metodologi kajian ini adalah secara kualitatif yang melibatkan temu bual dengan 20 orang pelajar Orang Asli yang sedang melanjutkan pengajian dalam bidang keguruan di IPG.&nbsp; Data-data daripada temu bual akan dianalisis berdasarkan konsep bahasa Melayu Tinggi, Berbudaya dan Santun. Secara keseluruhannya, pelajar-pelajar Orang Asli menunjukkan kemahiran bertutur yang masih lancar, berbudaya dan santun.</p> Fauzi Hasan Mohd Asri Abd Razak Mohd Nor Mohamed A Jailani Che Abas Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 70 81 Persepsi Guru Pelatih Pendidikan Awal Kanak-Kanak Terhadap Strategi Belajar Melalui Bermain di Prasekolah Terhadap Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/10 <p>Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti&nbsp; &nbsp;persepsi guru pelatih tentang ciri, nilai dan integrasi strategi Belajar Melalui Bermain (BMB) terhadap perkembangan kogntif&nbsp; kanak-kanak prasekolah. Kajian ini&nbsp; dijalankan menggunakan reka bentuk&nbsp; &nbsp;kaedah kualitatif dengan menggunakan soalan temubual berstrukur, pemerhatian&nbsp; dan senarai semak strategi Belajar Melalui Bermain. Seramai 3 orang guru pelatih yang telah menjalani praktikum dari bidang pengkhususan PAKK, Institut Pendidikan Guru menjadi sampel kajian ini.&nbsp; Analisis data temubual dilakukan menggunakan kaedah hermeneutik yang berbentuk interpretasi teks. Dapatan kajian ini menunjukkan ketiga-tiga guru pelatih ini mengetahui tentang ciri, nilai dan integrasi strategi (BMB) untuk dijalankan di prasekolah. Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberi memberi maklumat yang holistik, spesifik pengesanan berdasarkan strategi (BMB) di prasekolah. Diharapkan juga agar ianya dapat membantu&nbsp; pihak sekolah, PPD, JPN dan kementerian serta NGO dalam merancang sumbangan, kursus, program&nbsp; yang menarik, sesuai dan efisien kepada guru prasekolah, seterusnya hasilnya juga kepada kanak-kanak.</p> Roselita Ali@Yusof Roshdi Said Redzuan Radzi Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 82 92 Tahap Kesediaan Dalam Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Norma Baharu Dalam Kalangan Guru di Sekolah Orang Asli Negeri Pahang http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/11 <p>Peranan guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid sangat ditagih dalam memastikan usaha negara secara umumnya Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) khususnya bagi melahirkan sebuah bangsa dan masyarakat yang berfikiran kelas pertama. Ini sangat penting dalam merealisasikan Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang ingin menjadikan sistem pendidikan negara bertaraf global. Kajian ini telah dijalankan bagi melihat tahap kesediaan guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran norma baharu dalam kalangan guru di Sekolah Orang Asli Negeri Pahang yang melibatkan seramai 239 orang guru. Bagi mengumpul maklumat tersebut, pendekatan kuantitatif yang berbentuk kajian lapangan serta kaedah tinjauan serta keratan rentas (cross sectional) telah dipilih. Ia dikumpul melalui satu set soal selidik yang telah diubah suai daripada kajian – kajian terdahulu. Antara tujuan utama kajian ini adalah untuk melihat tahap kesediaan guru – guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran norma baharu khususnya guru – guru di sekolah orang asli di negeri Pahang. Hasil dapatan menunjukkan tahap kesediaan guru adalah berada di tahap yang rendah (Min=2.40, sisihan piawai=0.58) termasuk dalam aspek pengetahuan (Min=2.52, sisihan piawai=0.83) dan kemudahan (Min=2.84, sisihan piawai=0.66). Justeru, satu usaha jangka pendek dan jangka panjang perlu dirancang dan dilaksanakan khususnya pihak KPM dalam menjamin proses trasformasi pendidikan dapat direalisasikan seperti yang terkandung dalam PPPM 2013-2025.</p> Mohd Faizal Hassan Fauzi Hasan Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 93 99 Analisis Keperluan Kerangka Aplikasi M-Pembelajaran dalam Meningkatkan Kemahiran Membaca Kanak-Kanak Prasekolah http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/12 <p>Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap penerimaan guru prasekolah bagi memformulasikan kerangka aplikasi M-Pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran membaca Bahasa Melayu dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Secara keseluruhannya, kajian ini menggunakan pendekatan kajian rekabentuk dan pembangunan yang melibatkan tiga fasa, iaitu fasa analisis keperluan, reka bentuk dan pembangunan dan penilaian. Pun begitu, dalam kajian ini hanya melibatkan fasa pertama sahaja. Fasa pertama ialah analisis keperluan melibatkan 51 guru prasekolah kelolaan KPM dengan menggunakan instrumen soal selidik berpandukan model UTAUT untuk menyiasat keperluan keinginan guru dalam menggunakan aplikasi M-Pembelajaran. Model UTAUT mempunyai empat jangkaan utama iaitu jangkaan niat dan keinginan, prestasi, sikap serta usaha. Data yang diperolehi dianalisa melalui statistik deskriptif dengan menggunakan perisian <em>SPSS</em>. Interpretasi data berdasarkan jadual pengukuran tahap skor min yang diadaptasi daripada Yusri (2010). Dapatan fasa analisis keperluan menunjukkan skor min yang tinggi iaitu sekitar 4.37 hingga 4.51 terhadap jangkaan prestasi, manakala skor min yang tinggi juga turut diperolehi melalui jangkaan usaha (4.24 hingga 4.41), jangkaan sikap (4.35 hingga 4.47) serta jangkaan niat dan keinginan (4.33 hingga 4.41). Keseluruhannya diharapkan kajian ini menyumbang pengetahuan baharu yang bernilai kepada guru prasekolah, komuniti penyelidik, menjadi penanda aras yang kepada pendidik dan ibu bapa serta menjadi rujukan kepada pemain industri aplikasi M-Pembelajaran.</p> Wan Kamarulzaman Wan Yusoff Sabiah Mohamed Roziky Effendy Repin Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 100 108 Keberkesanan Pelaksanaan Pentaksiran Akhir Melalui Google Classroom di IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/13 <p>Kajian ini bertujuan untuk meninjau keberkesanan pelaksanaan pentaksiran akhir melalui medium Google Classroom di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. Kajian ini melibatkan seramai 70 orang responden dalam kalangan pensyarah dan 402 responden dalam kalangan pelajar IPGKTAA. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap keberkesanan, aspek kekuatan dan kelemahan serta mengenal pasti aspek penambahbaikan penggunaan Google Classroom sebagai pelantar pentaksiran akhir. Kajian ini mengadaptasi Model penilaian CIPP (Context, Input, Process &amp; Product) oleh Stufflebeam (1971). Model CIPP mengandungi dimensi Konteks, Input, Proses dan Produk. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) for Window. Analisis kajian dinyatakan dalam bentuk kekerapan, peratus dan min. Hasil kajian mendapati para pensyarah dan pelajar IPGKTAA bersetuju terhadap keberkesanan pelaksanaan pentaksiran akhir melalui medium Google Classroom. Ini dilihat apabila skor min keseluruhan bagi keberkesanan konteks, keberkesanan input dan proses adalah tinggi dan sangat tinggi iaitu antara 4.17 dan 4.34. Antara aspek penambahbaikan yang dicadangkan pula ialah ialah menambah baik sistem/prosedur keselamatan, memberi tambahan masa bagi proses menjawab dan menghantar buku jawapan serta menggunakan budi bicara berkaitan masalah capaian internet. Menambah baik alat (<em>tools</em>) bagi memudahkan penandaan (marking) serta memudahkan prosedur penandaan luar talian (<em>off line</em>) kepada para pensyarah.</p> Yusri Yusoff Wan Azlan Wan Adnan Rozilawaty Abdul Ghani Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 109 118 Pengaplikasian Alatan Digital Dalam Kalangan Guru TS25 Negeri Pahang http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/14 <p>Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti sejauh mana tahap pengaplikasian alatan digital dalam kalangan guru sekolah-sekolah Program TS25 di negeri Pahang dan keaktifan murid menggunakan peralatan digital dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif berbentuk tinjauan menggunakan instrumen soal selidik yang melibatkan 700 orang guru sebagai sampel kajian. Tahap pengaplikasian alatan digital guru diukur dari aspek kemahiran dan pengetahuan guru menggunakan pelbagai alatan digital sebagai alat pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini juga meninjau setakat mana guru-guru di sekolah Program TS25 mengintegrasikan peralatan digital sebagai alat pembangunan pembelajaran dan persediaan pengajaran. Kajian ini mendapati pengaplikasi alatan digital secara keseluruhan pada min=3.01. Aplikasi empat alatan digital Quizizz min=3.04, Google Classroom min=2.68 , Padlet nilai min=2.43 dan Blendspace nilai min=2.28. Terdapat hubungan yang positif antara pengaplikasian alatan digital dengan keaktifan murid dalam aktiviti bilik darjah dengan nilai (r=700, p=0.000) p&lt;0.05 . Secara keseluruhannya terdapat hubungan tinggi antara penggunaan alatan digital dengan keaktifan murid. Pengaplikasian alatan digital merupakan perkara penting untuk dalam amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran di sekolah Program TS25.</p> Hamidi Abdul Aziz Norshamsuri Sapiai@Shafie Mohd Sahardi Ismail Zamani Ibrahim Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 Kajian Tindakan PdP Pendidkan Jasmani Bahan Bantu Mengajar Kit ZulKathi Untuk Pembelajaran Set Induksi Murid Tahun Tiga http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/15 <p>Effective teaching and learning (T&amp;L) is about the ability of teachers to conduct T&amp;L effectively. Creative and innovative teachers in T&amp;L can be apprentices to other teachers because of the teacher's ability to use the latest teaching methods as a result of his own ideas of thinking by adapting Teaching Aids (TA). Effective teaching will make pupils excel in various aspects. The beginning of teaching the Physical Education (PE) induction set that teachers conduct is often tedious which leaves pupils with no interest in carrying out PE activities in the field. The study aims to improve the teaching practice of set injections by researchers as PE teachers to teach Year 3 pupils using Kit ZulKathi (KZK). The research used an action study design involving study participants, 10 students (N=10) Year Three at a Tamil SJK in Raub district, Pahang. The findings in this study used observation methods and interviews that were analyzed discribly. The study found that the use of KZK in teaching PE induction sets has helped researchers as teachers to improve teaching practices. This in turn encourages and motivates students to be interested in carrying out PJ activities in the field. This study can also help researchers as teachers understand the process of implementing action studies to improve teaching practices. The study is expected to increase pupils' interest in the activities of PE class induction sets. The use of KZK as a TA enables researchers as a teacher to function as facilitators to improve the effectiveness of student-centered learning.</p> Syed Zulkarnain Syed Mahamud Kathiresan Moorthy Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 132 139 Folklor dalam Tradisi Lisan Daerah Pariaman Sumatera Barat dan Tradisi Lisan Daerah Sleman Jawa Tengah Kajian : Nilai Budaya Sastra http://jelaijournal.com/ejournal/index.php/main/article/view/35 <p>Culture and literature are interdependent. Literature is strongly influenced by culture, so that everything contained in culture will be reflected in literature. Thus, literary works can be approached using a cultural value approach. The problem of this research is about the cultural values contained in the cultural values of the oral tradition of the Pariaman region of West Sumatra and the oral tradition of the Sleman region of Central Java. The purpose of this study is to describe the description of cultural values in the oral tradition of the Pariaman region of West Sumatra and the oral tradition of the Sleman region of Central Java. The data of this research is a description of cultural values in the oral tradition culture of the Pariaman region of West Sumatra and the oral tradition of the Sleman region of Central Java. The method used is descriptive method with qualitative analysis by describing the description of cultural values in the oral tradition of the Pariaman region of West Sumatra and the oral tradition of the Sleman region of Central Java. This method is based on consideration of the suitability of the research form with the research objectives. The research instrument was carried out by means of a documentation study. The documentation study was conducted on the oral tradition of the Pariaman region of West Sumatra and the oral tradition of the Sleman region of Central Java with an analytical approach to cultural values. From the results of this study, it can be found that the results of the study are four cultural values in the oral tradition culture of the Pariaman region of West Sumatra and the oral tradition of the Sleman region of Central Java, the cultural value of human relations with God, cultural values in human relations with society, cultural values in human relations with humans. others, and cultural values in human relations with nature. Based on the results of the research that has been described, a conclusion can be drawn, the cultural stories of the oral tradition of the Pariaman region of West Sumatra and the oral tradition of the Sleman region of Central Java show many social cultural values, namely helping each other and deliberation.</p> Enny Rahayu Dhea Puspita Abdul Aziz Copyright (c) 2021 JURNAL PENYELIDIKAN JELAI (E-ISSN: 2682-8774) 2021-11-30 2021-11-30 14 140 149