Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah Rendah Singapura, Jepun dan Malaysia.

Keywords:

Analisis Perbandingan, Pendidikan Karakter, Kurikulum Jepun, Kurikulum Singapura

Abstract

Pendidikan karakter menggambarkan fenomena yang sukar untuk dijelaskan kerana melibatkan ruang lingkup matlamat output, strategi pedagogi dan orientasi falsafah serta bergantung kepada latar belakang sosial yang sangat luas (Bernal, 2018). Kajian ini dilaksanakan bagi melihat perbandingan pelaksanaan pendidikan karakter di Singapura, Jepun dan Malaysia bertujuan mengenalpasti elemen yang dapat diterapkan dalam merencana pendidikan karakter untuk diaplikasi di sekolah. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif. Dapatan kajian diperoleh menggunakan pendekatan kajian perpustakaan meliputi maklumat polisi kerajaan, kurikulum serta pelaksanaan pendidikan karakter di Singapura, Jepun dan Malaysia. Analisis dapatan kajian secara analisis kandungan mendapati ketiga-tiga buah negara meletakan matlamat pembentukan karakter sebagai salah satu tunjang utama pendidikan. Namun, terdapat perbezaan dari sudut kandungan, interpretasi karakter serta kaedah pelaksanaan yang dijalankan. Singapura melaksanakan pendidikan karakter dengan menggunakan kerangka silibus karakter dan kewarganegaraan (CCE), Jepun pula membangunkan pendidikan moral (doutoku) serta penerapan pembentukan karakter menggunakan pendekatan kurikulum tersembunyi, pendidikan pembentukan karakter diserap melalui rutin harian di sekolah sejak awal usia kanak-kanak. Manakala, Malaysia melaksanakan beberapa program yang bersifat rentas kurikulum dan lebih menekankan kepada nilai. Hal ini adalah seperti pelaksanaan modul exampler pendidikan sivik, modul karakter dan nilai dalam Pendidikan Islam, serta program Sekolahku Sejahtera. Satu elemen utama pendidikan karakter yang perlu diberi perhatian adalah pelaksanaan yang tidak menjurus kepada indoktrinasi tetapi bersifat berterusan menerusi penerapan budaya, pengalaman sebenar, dan penglibatan aktif murid.

Downloads

Published

11-12-2023 — Updated on 11-12-2023

Versions